Ελληνική Αρχική Σελίδα » Σειρά Μονογραφιών » Μονογραφία 4: Τιμητικός Τόμος Γ. Κορρέ

Σειρά Μονογραφιών AURA 4


ΚΥΔΑΛΙΜΟΣ
Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή
Γεώργιο Στυλ. Κορρέ


Επιμελητές Τόμου

Π. Καλογεράκου, Α. Χασιακού, Μ. Κοσμόπουλος,
Ειρ. Πέππα-Παπαιωάννου, Ι. Λώλος, Ε. Πλάτων, Χ. Μαραμπέα

          

 

Έτος δημοσίευσης: Δεκέμβριος 2020

 

 

Λήψη τόμου

 


Αγορά τόμου
σε έντυπη μορφή

 

ISBN (έντυπη έκδοση):
ISBN (ψηφιακή έκδοση):

 

© 2020 AURA. Δημοσίευση ανοικτής πρόσβασης που διατίθεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.

Παραπομπή: Π. Καλογεράκου, Α. Χασιακού, Μ. Κοσμόπουλος, Ειρ. Πέππα-Παπαιωάννου, Ι. Λώλος, Ε. Πλάτων, Χ. Μαραμπέα. Επιμ. 2020, ΚΥΔΑΛΙΜΟΣ. Τιμητικός Τόμος για τον ΚαθηγητήΓεώργιο Στυλ. Κορρέ. Σειρά Μονογραφιών AURA 4. Αθήνα: AURA και Εκδόσεις Καρδαμίτσα.