Ελληνική Αρχική Σελίδα » Σειρά Μονογραφιών » Μονογραφία 5: Βυζαντινή Εφυαλωμένη Κεραμική από το Άργος

Σειρά Μονογραφιών AURA 5


Βυζαντινή Εφυαλωμένη Κεραμική από το Άργος
(10ος - α' μισό 13ου αι.)


Αναστασία Βασιλείου


          

Στην παρούσα δίτομη μονογραφία αντικείμενο μελέτης αποτελεί η εφυαλωμένη κεραμική του Άργους που χρονολογείται από τη μεσοβυζαντινή εποχή έως και τις πρώτες δεκαετίες της φραγκοκρατίας (περ. 10ος – α΄ μισό 13ου αι.). Η συγκεκριμένη κεραμική προέρχεται από σωστικές ανασκαφές της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, κυρίως μεταξύ των ετών 1983–1998, και είναι στην πλειονότητά της αδημοσίευτη.

Ο πρώτος τόμος απαρτίζεται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται η παρουσίαση του υλικού, το οποίο διακρίνεται σε κεραμική από λευκό και κεραμική από ερυθρό πηλό, που συνιστά και τη συντριπτική πλειονότητα. Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται η συνθετική εξέταση του υλικού βάσει του σχήματος, της χρήσης, του επιχρίσματος, της εφυάλωσης, της διακόσμησης και του πηλού του. Τα συμπεράσματα κινούνται σε δύο κύριους άξονες: στη μαρτυρία που προσφέρει το εξεταζόμενο υλικό αφενός στην ευρύτερη έρευνα της μεσοβυζαντινής εφυαλωμένης κεραμικής αφετέρου στην έρευνα του εν πολλοίς άγνωστου μεσοβυζαντινού Άργους. Ακολουθούν δύο παραρτήματα: το πρώτο με τις κατά καιρούς προτεινόμενες ταξινομήσεις της μεσοβυζαντινής εφυαλωμένης κεραμικής και το δεύτερο με στοιχεία για τα οικόπεδα από τα οποία προέρχεται η εξετασθείσα κεραμική.

Στον δεύτερο τόμο παρουσιάζεται αναλυτικός κατάλογος επιλεγμένων δειγμάτων με τα «στοιχεία ταυτότητάς» τους (προέλευση, πηλός, σχήμα, επίχρισμα, εφυάλωση, διακόσμηση, προτεινόμενη χρονολόγηση), τυχόν παράλληλα, φωτογραφίες και σχέδια.

Η παρούσα έρευνα επιβεβαιώνει την πρόσφατη καθιέρωση της βυζαντινής κεραμικής και εν γένει του υλικού πολιτισμού ως μιας πολύτιμης μαρτυρίας για τα ιστορικά και κοινωνιολογικά δεδομένα της εποχής. Μέσα από το εξετασθέν υλικό ανιχνεύεται μια ζωντανή και δραστήρια κοινωνία που παρότι βρισκόταν στην περιφέρεια, ήταν συνδεδεμένη με τις κρατούσες τάσεις της εποχής.

 

Έτος δημοσίευσης: Δεκέμβριος 2020

 

 

Λήψη τόμου 1

Λήψη τόμου 2


 


Αγορά τόμου
σε έντυπη μορφή

 

ISBN (έντυπη έκδοση): 978-960-466-237-1
ISBN (ψηφιακή έκδοση): 978-960-466-238-8

 

© 2020 AURA. Δημοσίευση ανοικτής πρόσβασης που διατίθεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.

Παραπομπή: Α. Βασιλείου. 2020. Βυζαντινή Εφυαλωμένη Κεραμική από το Άργος (10ος - α' μισό 13ου αι.). Σειρά Μονογραφιών AURA 5. Αθήνα: AURA και Εκδόσεις Καρδαμίτσα.