Ελληνική Αρχική Σελίδα » Σειρά Μονογραφιών » Μονογραφία 2: Λισός

Σειρά Μονογραφιών AURA 2


Λισός. Η Αρχιτεκτονική του Ασκληπιείου

Χρύσανθος Κανελλόπουλος


          

 

Εξήντα χρόνια μετά την ανασκαφή του Ασκληπιείου στη Λισό από το Νικόλαο Πλάτωνα, το ερευνητικό έργο υπό την αιγίδα του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του ΕΚΠΑ ανέλαβε την συστηματική καταγραφή των αρχιτεκτονικών στοιχείων του ιερού. Oι εργασίες τεκημρίωσης άρχισαν το καλοκαίρι του 2011 και ολοκληρώθηκαν το φθινόπωρο του 2016. 

Στον παρόντα τόμο γίνεται ερμηνεία των εδαφολογικών στοιχείων και αναλυτική περιγραφή των κατά χώραν λειψάνων με εφαρμογή σε αυτά των κατακείμενων στο ιερό λίθων. Τεκμηριώνεται η χωροθεσία του ιερού και η αρχιτεκτονική του ναού και των συναφών σε αυτόν κατασκευών (στοά, Οικοδόμημα Α, κρήνη), αποσαφηνίζονται οι φάσεις από τον 5ο αιώνα π.Χ. έως τη ρωμαϊκή περίοδο και διαπιστώνεται κατά τρόπο συστηματικό η επιρροή της Αλεξανδρινής και Κυρηναϊκής αρχιτεκτονικής στον πρώτο ρυθμικό, δωρικό, ναό της Κρήτης. Το κείμενο συνοδεύεται από δύο παραρτήματα που πραγματεύονται μνημεία με στοιχεία Αλεξανδρινής αρχιτεκτονικής από το Ηράκλειο, την Πολυρρήνια και την Απτέρα, καθώς και από 49 πίνακες.

Χρονολογία Έκδοσης: Οκτώβριος 2019

 

 

Λήψη Τόμου

 


Αγορά Τόμου
σε έντυπη μορφή

 

ISBN (έντυπης έκδοσης): 978-618-84298-4-0
ISBN (ψηφιακής έκδοσης): 978-618-84298-3-3

 

© 2019 AURA. Δημοσίευση ανοικτής πρόσβασης που διατίθεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.

Παραπομπή: Χρ. Κανελλόπουλος. 2019. Λισός. Η Αρχιτεκτονική του Ασκληπιείου. Σειρά Μονογραφιών AURA 2. Αθήνα: AURA & Εκδόσεις Καρδαμίτσα.