Μονογραφία 1: Καντού Κουφόβουνος

Σειρά Μονογραφιών AURA 1


Η Ανασκαφή του Νεολιθικού Οικισμού Καντού Κουφόβουνου στην Κύπρο. Μέρος Β': Τα Κινητά Ευρήματα

Ελένη Μαντζουράνη και Ιωάννης Βοσκός


          

Η ανασκαφή στην θέση Καντού Κουφόβουνος αποτελεί την πρώτη ανασκαφή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο. Έλαβε χώρα υπό την αιγίδα του πανεπιστημίου και υπό την διεύθυνση της πρώτης συγγραφέως αυτού του τόμου. Οι ανασκαφικές εργασίες στην θέση άρχισαν το καλοκαίρι του 1992 και ολοκληρώθηκαν το καλοκαίρι του 1999.

Το ΜΕΡΟΣ Α' της δημοσίευσης της ανασκαφής με τίτλο «Η Ανασκαφή του Νεολιθικού Οικισμού Καντού Κουφόβουνου στην Κύπρο: Στρωματογραφία και Αρχιτεκτονική» αποτελείται από δύο τόμους. Εξεδόθη από το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου το 2009. Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει το κείμενο, το οποίο υποδιαιρείται σε επτά(7) κεφάλαια και τον επίλογο, καθώς και το παράρτημα με τον κατάλογο των Ανασκαφικών Μονάδων. Ο δεύτερος τόμος περιλαμβάνει το εικονογραφικό υλικό.

Το ΜΕΡΟΣ Β' που αποτελεί την παρούσα ψηφιακή δημοσίευση συζητεί αναλυτικά το σύνολο των κινητών ευρημάτων σε οκτώ (8) κεφάλαια. Ο πρώτος τόμος αποτελείται από το κείμενο και ο δεύτερος από το συνοδευτικό εικονογραφικό υλικό (περισσότερες από 2000 φωτογραφίες και σχέδια).

Χρονολογία Έκδοσης: Μάρτιος 2019

 

 

Λήψη Α' Τόμου

   

Λήψη Β' Τόμου

 


   

Αγορά Α' Τόμου
σε έντυπη μορφή

      

Αγορά Β' Τόμου
σε έντυπη μορφή

 

 

 

ISBN (έντυπης έκδοσης): 978-618-81101-9-9
ISBN (ψηφιακής έκδοσης): 978-618-84298-1-9
  ISBN (έντυπης έκδοσης): 978-618-84298-0-2
ISBN (ψηφιακής έκδοσης): 978-618-84298-2-6

 

© 2019 AURA. Δημοσίευση ανοικτής πρόσβασης που διατίθεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.

Παραπομπή: Ε. Μαντζουράνη και Ι. Βοσκός. 2019. Η Ανασκαφή του Νεολιθικού Οικισμού Καντού Κουφόβουνου στην Κύπρο. Μέρος Β': Τα Κινητά Ευρήματα. 2 Τόμοι. Σειρά Μονογραφιών AURA 1. Αθήνα: AURA & Εκδόσεις Καρδαμίτσα.