Ελληνική Αρχική Σελίδα » Τεύχη Περιοδικού » AURA Τόμος 3 (2020) » L. Bonga

Pioneering Potters. Early Neolithic Ceramics from Mavropigi-Fillotsairi, Western Macedonia

Lily Bonga
AURA 3 (2020) 9–62

Πρωτοπόροι αγγειοπλάστες. Η κεραμική της Πρώιμης Νεολιθικής περιόδου από τη θέση Μαυροπηγή Φιλοτσαΐρη στη Δυτική Μακεδονία

Το υλικό που παρουσιάζεται στο παρόν άρθρο περιλαμβένι περίπου 60.000 όστρακα από οικίες και λάκκους οι οποίοι ανακαλύφθηκαν κατά τη σωστική ανασκαφή της θέσης Μαυροπηγή Φιλοτσαΐρι τα έτη 2005 και 2006. Η προκαταρκτική μελέτη μέρους της κεραμικής είχε στόχο την αναγνώριση και την καταγραφή της μορφολογίας των αγγείων, την ανασύνθεση των παραμέτρων της τεχνολογίας κατασκευής τους (κατασκευαστικές τεχνικές, κεραμικές ύλες, τύπος όπτησης και διαμόρφωση επιφάνειας) και την διατύπωση συμπερασμάτων σχετικά με την χρήση και την απόρριψή τους. Τα υπό μελέτη ανασκαφικά περιβάλλοντα επιλέχθηκαν με στόχο τον έλεγχο των στρωματογραφικών παρατηρήσεων που έγιναν κατά τη διεξαγωγή της ανασκαφής, ιδιαιτέρως δε για την εξακρίβωση της ακολουθίας των κτηρίων στο νοτιοανατολικό τμήμα της θέσης. Στο παρόν άρθρο γίνεται μια τυπολογική και τεχνολογική επισκόπηση του κεραμικού συνόλου, η οποία αποτελεί τη βάση για τη μελέτη της σχέσης μεταξύ της βιογραφίας των κεραμικών και των αποθετικών διαδικασιών στη θέση, και για την ερμηνεία του κεραμικού συνόλου στο πλαίσιο του ευρύτερου φαινομένου της Νεολιθικοποίησης στην Ευρώπη.


 


Λήψη Άρθρου

Τρόπος παραπομπής: L. Bonga. 2020. “Pioneering Potters. Early Neolithic Ceramics from Mavropigi-Fillotsairi, Western Macedonia.” AURA 3:9–62. 

© 2020 AURA.  Άρθρο ανοικτής πρόσβασης που διατίθεται σύμφωνα με την άδεια CC BY-NC-ND 4.0.