Ελληνική Αρχική Σελίδα » Τεύχη Περιοδικού » AURA Τόμος 2 (2019) » P. Ilieva

Phoenicians, Cypriots and Euboeans in the Northern Aegean

Petya Ilieva
AURA τόμος 2 (2019) 19–63

This paper discusses the Phoenician presence in the Northern Aegean basin, as suggested by the ancient
Greek authors, in the light of new archaeological discoveries from the area. It examines the few Cypriot,
Phoenician and Phoenician-style objects, which were either imported or locally produced in the far north
of the Aegean during the late 8th - early 7th c. B.C. This paper views them as reverberations of the active
Phoenician commercial and manufacturing involvement in the southern Aegean. Moreover, an emphasis
is placed on the role that Cyprus possibly played as a link between Phoenicia and the Aegean. The nature
and volume of goods from the Eastern Mediterranean discovered in the Northern Aegean points towards
mixed cargo ships. It also indicates a Greek (Euboean)-Phoenician cooperation rather than a direct link
with the Levantine coast, although a small number of Phoenician craftsmen could have been resident in
the Northern Aegean. It is argued that it’s possible to outline different patterns of interaction between
Eastern Mediterranean people and Greeks (Euboeans) in the Thermaic Gulf and with local Thracians east
of river Strymon.

Λήψη Άρθρου

Τρόπος παραπομπής: P. Ilieva. 2019. “Phoenicians, Cypriots and Euboeans in the Northern Aegean.” AURA 2:65–102. 

© 2019 AURA. Άρθρο ανοικτής πρόσβασης που διατίθεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.